Polityka prywatności

Polityka Prywatności sklepu internetowego www.opa-art.pl

Spis treści:

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Administrator danych
 4. Przechowywanie danych i bezpieczeństwo danych
 5. Dostęp do danych Użytkownika
 6. Podstawy prawne przetwarzania danych
 7. Prawa użytkownika
 8. Konto użytkownika
 9. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych użytkownika
 10. Cele reklamowe i konkursy
 11. Okres przechowywania danych
 12. Pliki „Cookies”
 13. Postanowienia końcowe
 14. Definicje
 • Sklep Internetowy, oznacza platformę zakupowa umożliwiającą złożenie zamówienia za pośrednictwem Internetu znajdującą się pod adresem opa-art.pl, będący własnością Anita Juchniewicz Opar Zakład Usług Motoryzacyjnych Juchniewicz; OPAART.
 • Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
 • Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
 • Zgoda - osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych,
 • Ilekroć mowa o „Opa-Art”, chodzi o działalność gospodarczą prowadzoną przez przedsiębiorcę Anitę Juchniewicz-Opar pod firmą: Anita Juchniewicz-Opar Zakład Usług Motoryzacyjnych Juchniewicz; Opa-Art., mające miejsce wykonywania działalności gospodarczej w Giżycku (11-500), przy ul. Partyzantów 16 oraz dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej w Giżycku (11-500), przy ul. Perkunowskiej 27.
 1. Postanowienia ogólne
  1. Właścicielem Sklepu Internetowego, jest Anita Juchniewicz-Opar Zakład Usług Motoryzacyjnych Juchniewicz; OPA-ART.
  2. Polityka Prywatności Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem www.opa-art.pl określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  4. Każdorazowo osoba powierzająca dane osobowe za pośrednictwem Sklepu Internetowego ma prawo do:
 2. Podmiot odpowiedzialny, Administrator danych
  1. Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz przepisów prawa krajowego jest Anita Juchniewicz-Opar Zakład Usług Motoryzacyjnych Juchniewicz; OPA-ART.
  2. Administratorem Danych Osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w ramach działalności Sklepu Internetowego jest Anita Juchniewicz-Opar Zakład Usług Motoryzacyjnych Juchniewicz; OPA-ART.
  3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  4. a) przetwarzane zgodnie z prawem,
  5. b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  6. c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  7. Dane kontaktowe, w zakresie sugestii oraz wnioskó
   • Adres korespondencyjny dla poczty tradycyjnej:

Opa-Art, ul. Perkunowska 26, 11-500 Giżycko

 • Pocztą elektroniczną: opa-art@wp.pl
 1. Przechowywanie danych użytkownika i bezpieczeństwo danych
  1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników następuje w celu zarządzania zakupami dokonanymi online w Sklepie Internetowym na potrzeby przetwarzania zamówień i zwrotów oraz wysyłania powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktóAdministrator danych osobowych używa danych osobowych do zarządzania płatnościami oraz rozpatrywania procedur reklamacyjnych dotyczących produktów.
  2. Administrator danych osobowych jako podmiot odpowiedzialny dokłada należytej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym, wliczając w to środki techniczne, proceduralne i organizacyjne.
 2. Dostęp do danych użytkownika
  1. Dane użytkowników mogą być przetwarzane oraz udostępniane jedynie w ramach prowadzonej przez Opa-Art działalności (realizacji zobowiązań związanych z zamówieniami).
  2. Dane mogą być udostępniane w ramach struktury firmy Opa-Art oraz firm kurierskich, dostawców, usług pocztowych oraz instytucji finansowych odpowiedzialnych za przetwarzanie danych w zakresie realizacji płatności.
  3. Dane użytkownika mogą być udostępniane jedynie w ramach firmy Opa-Art i powyżej wskazanych. Z tego względu wykluczone jest ich przekazywanie, sprzedawanie oraz przetwarzanie w celach innych niż powyżej wskazane.
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych
  1. Opa-Art przetwarza dane osobowe użytkowników w zakresie koniecznym, aby być w stanie świadczyć usługi i dostarczać zamó Dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody wyrażonej przez użytkownika w momencie rejestracji na stronie internetowej.
  2. W przypadku przetwarzania (zgodnie z definicją zawartą w art.1 (1)) uzyskanych od użytkownika danych osobowych każdorazowo informujemy, czy zostały one przekazane w sposób zgodny z poniższym oświadczeniem oraz regulaminem, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.
 4. Konto klienta
  1. Do korzystania z oferowanych przez Opa-Art usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na stronie internetowej opaart.pl
  2. Założenie konta odbywa się poprzez proces rejestracji.
  3. Podczas rejestracji konta klienta należy podać następujące dane (informacje wymagane) oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz postanowienia o ochronie danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do skutecznego realizowania zamówienia i zarejestrowania konta.
  4. Adres do faktury i adres dostawy wymagany jest dopiero na potrzeby składania zamó W celu realizacji zamówienia Opa-Art przetwarza prawidłowe imię i nazwisko, dane adresowe i dane dotyczące płatności. Adres e-mail użytkownika jest potrzebny, aby Opa-Art mógł potwierdzić wpłynięcie zamówienia i jego wysłanie, a także ogólnie w celu komunikacji z użytkownikiem. Ponadto adres e-mail użytkownika wykorzystywany jest do identyfikacji (jako nazwa przy logowaniu), gdy użytkownik loguje się na swoim koncie klienta.
 5. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych użytkownika
  1. Gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy dane użytkownika w ramach obsługi zakupów, łącznie z ewentualnymi późniejszymi rękojmiami, w celu realizacji naszych usług. Dane osobowe użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej zgody użytkownika. Przykładowo w ramach obsługi zamówienia współpracujący z nami usługodawcy (np. przewoźnik, firma logistyczna, banki) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji zamówienia i zlecenia. Przekazane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.
  2. Opa-Art używa danych osobowych użytkownika do założenia i prowadzenia konta użytkownika oraz w celu świadczenia spersonalizowanych usług na stronie Opa-Art
  3. Opa-Art udostępnia łatwy sposób poprawiania i aktualizowania takich informacji, jak dane kontaktowe czy informacje o płatnościach. Ponadto umożliwione jest zapisywanie produktów w koszyku.
  4. Zbiór przetwarzanych danych obejmuje następujące dane osobowe: 
   • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz w szczególności:
    • data urodzenia
    • płeć 
    • kraj 
    • ustawienia konta
    • zaszyfrowane dane karty kredytowej
   • po dokonaniu zakupu Opa-Art będzie przetwarzać następujące dane osobowe:
    • historia zakupów
    • informacje na temat dostawy
    • historia płatności
   • Opa-Art przetwarza także następujące dane osobowe powiązane z plikami cookie:
    • historia kliknięć
    • historia nawigacji i przeglądania
 1. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do:

 1. [Prawo dostępu do danych] Użytkownik w każdej chwili ma prawo zażądać informacji o tym, które dane osobowe są przechowywane przez Opa-Art. Aby to zrobić, konieczny jest kontakt mailowy bądź listowy z Opa-Art.
 2. [Prawo do przenoszenia danych] Co do zasady, Opa-Art przetwarza dane osobowe użytkowników w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub zawartej umowy. Użytkownik ma prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do użytkownika lub do innego, wskazanego przez niego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały przekazane Opa-Art.
 3. [Prawo do poprawiania danych] Użytkownik ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Użytkownik może tego dokonać osobiście, poprzez edycję swoich danych osobowych na stronie konta.
 4. [Prawo do usunięcia danych] Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Opa-Art, z wyjątkiem następujących sytuacji:
  • zamówienie złożone przez użytkownika nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
  • nieuregulowany jest dług użytkownika wobec Opa-Art, niezależnie od metody płatności
  • przy dokonaniu jakikolwiek zakupów, zachowamy dane osobowe użytkownika dotyczące transakcji w celach księgowych
 5. [Prawo do niewyrażenia zgody na marketing] Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu w następujący sposób:
  • Informując Opa-Art o zaistniałym fakcie poprzez wiadomość e-mail lub listownie
  • wykonując instrukcje zawarte w każdej wiadomości e-mail, zawierającej newsletter bądź inną informację handlową
  • edytując ustawienia swojego konta na stronie Opa-Art
 6. [Prawo do ograniczenia przetwarzania danych] Użytkownik ma prawo zażądać, aby Opa-Art ograniczył przetwarzanie danych osobowych użytkownika pod następującymi warunkami:
  • jeśli dane osobowe są niepoprawne, Opa-Art musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
  • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy użytkownik może nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania danych osobowych
  • jeśli Opa-Art nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.
 7. [Prawo do wycofania zgody] Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie swoich danych przez Opa-Art według niniejszych postanowień o ochronie danych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, może on zgłosić swój sprzeciw pocztą elektroniczną lub listem, także korzystając z wymienionych danych kontaktowych.

 1. Cele reklamowe i konkursy
  1. [Newsletter] Oprócz przetwarzania danych w ramach obsługi zakupu w serwisie Opa-Art firma wykorzystuje dane użytkownika także aby móc kontaktować się z użytkownikiem w związku z zamówieniami oraz określonymi produktami i akcjami marketingowymi oraz aby polecać użytkownikowi produkty lub usługi, które mogą go zainteresować.
  2. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych użytkownika do celów reklamowych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, bez obciążania go kosztami poza kosztami przekazania informacji według taryfy podstawowej. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na wymienione dane kontaktowe (np. e-mail, list).
  3. Do wysyłki newslettera Opa-Art wykorzystuje podany przez użytkownika adres e-mail. Wymagane jest tutaj potwierdzenie użytkownika polegające na wyrażeniu przez niego, jako właściciela adresu e-mail, zgody na otrzymywanie newslettera.
  4. W ramach konkursów Opa-Art wykorzystuje dane użytkowników w celu powiadomienia o wygranej oraz reklamowana naszej oferty. Szczegółowe informacje podane są w warunkach uczestnictwa danego konkursu.
 2. Okres przechowywania danych
  1. Dane przechowywane są od momentu rozpoczęcia ich przetwarzania do momentu usunięcia konta, wycofania zgody na przetwarzanie lub prośby o usunięcie danych. Momentem rozpoczęcia przetwarzania będzie moment wyrażenia zgody na przetwarzanie danych i przesłanie danych do Opa-Art.
  2. Każdorazowo dane przekazane przez użytkownika mogą pozostawać w posiadaniu Opa-Art w celu świadczenia rękojmi za towary kupione za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w celach podatkowych lub w celu realizacji innych obowiązków wynikających bezpośrednio z przepisów prawa.
 3. Pliki „Cookies
  1. Sklep Internetowy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  3. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
  4. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
  5. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
  6. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Sklepu Internetowego, lepiej zorganizować jego układ.
  7. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie Sklepu Internetowego. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu Internetowego.
  8. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  9. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Sklepu Internetowego na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl